Obnovljivi izvori
energije


Republika Srbija se nalazi pred izazovom da trasira dugoročni poželjni put razvoja energetike i definiše strateška opredeljenja na kojima će se zasnivati taj razvoj u narednom srednjoročnom periodu, odnosno do 2030. godine. Zahtev koji se postavlja pred energetiku je da bude čistija, odnosno da se u što većoj meri oslanja na obnovljive izvore energije, a u što manjoj na iscrpive.

Srbija ima značajne izvore obnovljive energije kojima bi mogla da zadovolji novonastale zahteve. Vlada Srbije je razvila strategiju kako bi iskoristila ovu priliku. Da bi podstakla razvoj i investicije u ovaj sektor i ispunila obaveze koje je preuzela po pristupanju Energetskoj zajednici Evrope i u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, Vlada Srbije je usvojila niz propisa po direktivi 2009/28/E3 o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora, koji omogućavaju:

 • Uspostavljanje sistema “podsticajnih tarifa” u kom će Vlada Srbije subvencionisati trošak obnovljive energije
 • Sticanje statusa “Povlašćenog proizvođača električne energije” koji koristi obnovljive izvore energije za proizvodnju struje

Prema svemu navedenom može se zaključiti da oblast obnovljivih izvora energije u Srbiji i regionu predstavlja izuzetan potencijal za investitore, kako u pogledu raspoloživosti resursa, tako i u pogledu isplativosti investicija. Po podacima navedenim u Strategiji energetike Republike Srbije neiskorišćeni raspoloživi tehnički potencijal hidro energije kod MHE je čak 97%, a potencijalni projekti izgradnje obuhvataju 387MW raspoređenih na 191 lokaciji.

Razvoj projekata u ovoj oblasti, a naročito malih hidro-elektrana, predstavlja nov fokus JAI tima od sredine 2012. Godine, koji je učestvovao u uspešnoj realizaciji 5 projekata malih hidro-elektrana ukupne instalisane snage od 7MW. Naš tim trenutno sprovodi aktivnosti na razvoju tri male hidro-elektrane ukupne instalisane snage cca 12 MW za reputabilnog nemačkog investitora.

Nakon inicijalne procene lokacija, njihovog hidro-potencijala i prirodno uslovljenih mogućnosti za njegovu eksploataciju, koja se obavlja u saradnji sa švajcarskim i austrijskim timom konsultanata, vrši se izrada konceptualnog rešenja i pristupa izradi tehničke dokumentacije. U toku ovog procesa odvija se i složeni postupak saradnje sa nizom državnih institucija na republičkom i organa uprave na lokalnom nivou, a sve u cilju obezbeđenja potrebnih uslova, saglasnosti i dozvola za izgradnju. Sledi struktuiranje finansiranja projekata u saradnji sa komercijalnim bankama, a zatim i sprovođenje tenderskih procedura za nabavku opreme i izvođenje radova, koje se odvija u kontrolisanom procesu. U toku ugovaranja, a zatim i izvođenja radova se sarađuje sa iskusnim timovima nadzora, finansijskog monitoringa i predstavnika banke koja obezbeđuje projektno finansiranje. Ovakav struktuirani proces, uz angažovanje iskusnih inostranih eksperata za ovu oblast, omogućava uspešnu realizaciju projekata uz maksimalno smanjenje rizika.

Kontakt


JAI Development&Consulting d.o.o.


Adresa
Žorža Klemensoa 37, 11000 Beograd, Srbija

  Kontakt

  Žorža Klemensoa 37
  11000 Beograd
  Srbija
  +381 011 27 61480
  office@jai.rs  Copyright © 2020 JAI